Na afloop van het veldwerk wordt in het evaluatierapport de uitwerking van de opgraving gepland en (her)begroot en wordt de selectie van uit te werken vondstmateriaal bepaald (KNA Protocol 4004: Opgraven, deelproces 3). De evaluatie  heeft als doel de uitwerking van de opgraving te plannen en te (her)begroten. In het evaluatierapport wordt vastgelegd wat er bij het onderzoek is aangetroffen en op welke wijze de in het PvE gestelde onderzoeksvragen het best kunnen worden beantwoord. Daarnaast kunnen naar aanleiding van het veldonderzoek nog aanvullende onderzoeksvragen worden gesteld. Het evaluatierapport bevat daarnaast een advies van de betrokken specialisten voor uitwerking van het vondstmateriaal op basis van de voor de desbetreffende materiaalcategorieën relevante vraagstellingen uit het PvE, en een begroting van de kosten van de uitwerking (uitgesplitst per vondstcategorie) en een opgave van de te deponeren vondsten, monsters en documentatie. Bij het opstellen van het evaluatierapport is de inzet van materiaalspecialisten daarom verplicht volgens KNA specificaties OS12 en PS16.

De Litholoog kan een kwalitatief hoogwaardig evaluatierapport voor de uitwerking van vuursteen en natuursteen opstellen, volgens de eisen die worden gesteld in KNA specificatie OS12. De Litholoog kan een (her)begroting opstellen voor de uitwerking van vuursteen en natuursteen op basis van het in het evaluatierapport opgenomen voorstel voor de uitwerking van het vuursteen en natuursteen. Doordat De Litholoog de analyse en rapportage voor de uitwerking van vuursteen en natuursteen begroot op basis van stukprijzen wordt het (her)begroten en beheersen van de kosten van de uitwerking een stuk eenvoudiger. 

Neem contact op met de Litholoog!