Archeologisch onderzoek volgens de Monumentenwet is gebaseerd op vraagstellingen, die in een Programma van Eisen (PvE) zijn vastgelegd. Deze PvE’s zijn verplichte overheidsdocumenten die door- of in opdracht van de bevoegde overheid worden opgesteld, voorafgaand aan het eigenlijke archeologische veldonderzoek. Het Programma van Eisen (PvE) voor archeologisch onderzoek is een inhoudelijk document waarin het doel, de vraagstelling en de uitvoeringswijze van een archeologisch veldonderzoek én specialistisch onderzoek verwoord staan, alsook de randvoorwaarden van het onderzoek, bijvoorbeeld met betrekking tot de omgang met het vondstmateriaal. Het PvE speelt dan ook een belangrijke rol in de cyclus van de archeologische monumentenzorg; de archeologische onderzoeksvragen die in het PvE worden gesteld moeten in principe in de publicatie worden beantwoord. Vragen die betrekking hebben op vuursteen en natuursteen zijn echter vaak zeer algemeen opgesteld of ontbreken in sommige gevallen geheel omdat zowel de opstellers van het PvE als de bevoegde overheid onvoldoende kennis hebben van het onderwerp. 

Het PvE dient te voldoen aan de eisen die worden gesteld in de KNA 3.3, protocol 4001. Bij het opstellen van een PvE dient volgens de KNA Leidraad Veldhandleiding Archeologie (p. 97) een vuursteen -en natuursteenspecialist te worden geraadpleegd indien deze vondstgroepen worden verwacht. Op deze wijze kan men op de hoogte worden gesteld van bestaande onderzoeksvragen met betrekking tot specifieke perioden, gebieden en/of vindplaatstypen. Sinds 1 juli 2013 is het verplicht in PvE’s van de belangrijkste posten (aantal m2,  aantal opgravingsvlakken, aantallen vondsten per categorie, monsters, dateringen en specialistisch onderzoek) de te verwachten aantallen of hoeveelheden te worden opgenomen volgens KNA specificatie PS05: lijst te verwachten aantallen.

De Litholoog kan u helpen bij het opstellen van een kwalitatief goed PvE: Het stellen van de juiste onderzoeksvragen die aansluiten op de mogelijkheden van de analyse van vuursteen  en natuursteen alsmede het bepalen van de meest geschikte onderzoeksmethoden om deze vragen te kunnen beantwoorden. 

Om de kosten van specialistisch onderzoek bij de aanbesteding te kunnen beheersen is het van belang deze op de juiste wijze in te schatten. Opdrachtgevers kunnen hierdoor offertes van verschillende aanbieders beter vergelijken en hieruit een goede keuze maken. De Litholoog kan daarnaast voor u een inschatting maken van de kosten voor de uitwerking van vuursteen en natuursteen op basis van de te verwachten aantallen. De Litholoog begroot de analyse en rapportage op basis van stukprijzen. Hiermee wordt het begroten van de kosten voor de uitwerking van het onderzoek eenvoudiger gemaakt.

Neem contact op met De Litholoog!

-