De Litholoog is in juli 2013 opgericht door Rob Houkes. De Litholoog richt zich op het analyseren en publiceren van archeologisch vuursteen en natuursteen. Sinds april  2017 is Rob in het Actorregister Archeologie geregistreerd als Senior KNA specialist (materialen). 

De Litholoog biedt een totaalpakket voor onderzoek naar archeologisch vuursteen en natuursteen, vanaf de wetenschappelijke vraagstelling in het Programma van Eisen (PvE) voor het onderzoek tot de beantwoording van deze vragen in de eindrapportage. Door deze integrale aanpak kan het onderzoek naar het lithisch materiaal van een archeologische opgraving efficiënter worden uitgevoerd. De Litholoog volgt hierbij niet alleen de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), maar ook de 'best practises' uit de KNA-Leidraden Anorganisch materiaal, Leidraad 2, Natuursteen en Leidraad 3, Vuursteen

Advies bij Programma van Eisen (PvE)

Het Programma van Eisen (PvE) is de basis van ieder archeologisch onderzoek. De Litholoog kan u helpen bij het opstellen van een kwalitatief goed PvE dat voldoet aan de eisen die worden gesteld in de KNA. De Litholoog stelt de juiste onderzoeksvragen, die aansluiten op de mogelijkheden van de analyse van vuursteen  en natuursteen. De Litholoog kan ook helpen bij het bepalen van de meest geschikte onderzoeksmethoden om deze vragen te kunnen beantwoorden.  Daarbij kan De Litholoog een inschatting voor u maken van de kosten voor de uitwerking van vuursteen en natuursteen op basis van de te verwachten aantallen. 

Plan van Aanpak Specialistisch Onderzoek (PvA-SO)

Voorafgaand aan archeologisch veldwerk dient een Plan van Aanpak (PvA) te worden opgesteld waarin wordt vastgelegd op welke wijze aan de in het PvE gestelde eisen zal worden voldaan. Het PvA Specialistisch Onderzoek maakt deel uit van dit PvA. De Litholoog kan u helpen bij het opstellen van een kwalitatief hoogwaardig PvA voor de uitwerking van vuursteen en natuursteen. Daarnaast kan de Litholoog een inschatting maken van de kosten voor de uitwerking van vuursteen en natuursteen op basis van de te verwachten aantallen. De Litholoog begroot de analyse en rapportage op basis van stukprijzen. Hiermee wordt het beheersen van de kosten voor de uitwerking van het vuursteen en natuursteen mogelijk gemaakt. 

Advies bij archeologisch veldwerk

Bij kwetsbare vondsten of bijzondere vondstencomplexen kan de inzet van een vuursteen- en natuursteenspecialist noodzakelijk zijn. Vuursteen en natuursteen kunnen door verwering, verbranding en inwerking van bodemzuren zijn aangetast. De Litholoog kan u tijdens het veldwerk adviseren hoe om te gaan met kwetsbare of bijzondere vuursteen- en natuursteenvondsten.  Daarnaast kan De Litholoog helpen bij de selectie van vondstmateriaal in het veld. Niet bewerkte stenen kunnen immers net zulke belangrijke informatiedragers zijn als herkenbare ‘mooie’ artefacten. Welke vondsten van vuursteen en natuursteen moeten worden meegenomen en welke komen in aanmerking voor deselectie? De Litholoog kan op dergelijke vragen antwoord geven. 

Advies bij Evaluatierapport

Tijdens de evaluatiefase wordt de uitwerking van de opgraving gepland en (her)begroot. De Litholoog kan een kwalitatief hoogwaardig evaluatierapport voor de uitwerking van vuursteen en natuursteen leveren. De Litholoog kan ook een (her)begroting opstellen op basis van het in het evaluatierapport opgenomen voorstel  voor de uitwerking van het vuursteen en natuursteen. Doordat De Litholoog de analyse en rapportage voor de uitwerking van vuursteen en natuursteen begroot op basis van stukprijzen wordt het (her)begroten en beheersen van de kosten een stuk eenvoudiger.

Uitwerking, analyse en rapportage

De Litholoog verzorgt hoogwaardige rapportages van archeologisch vuursteen en natuursteen. De resultaten van de analyse worden vastgelegd in een deelrapport, dat integraal kan worden opgenomen in het rapport van uw onderzoek. De Litholoog begroot de analyse en rapportage op basis van stukprijzen, die op hun beurt zijn gebaseerd op een vast aantal werkzaamheden, uitgaande van een standaardrapportage die voldoet aan de wensen van de opdrachtgever en de eisen die worden gesteld in het PvE en het evaluatierapport. De Litholoog kan ook de objecttekeningen bij de rapportage verzorgen.

Artefacttekeningen

Een artefacttekening is niet alleen een plaatje, maar geeft vooral ook belangrijke informatie over de verschillende eigenschappen van het artefact en de wijze waarop het bewerkt en/ of gebruikt is. Artefacttekeningen dienen daarom te voldoen  aan (internationaal) erkende tekenconventies.  De wijze waarop lijnen, arceringen, stippelingen en dergelijke worden afgebeeld hebben een specifieke betekenis die als het ware kan worden “gelezen” en worden gebruikt voor verdere studie. Een tekening geeft hierdoor veel meer informatie over het artefact dan bijvoorbeeld een foto!

De Litholoog tekent digitaal en levert de afbeeldingen ook digitaal aan in Illustrator of PDF. Hierdoor kunnen tekeningen in iedere gewenste schaal worden geleverd en naar wens van de opdrachtgever worden aangepast voor publicatie. De lijnen van de vectorbestanden worden altijd scherp afgedrukt, in tegenstelling tot rasterbestanden (bijvoorbeeld scans).

Raamcontract

De Litholoog biedt aan om raamovereenkomsten af te sluiten waarbij vaste, lage tarieven worden gehanteerd, gebaseerd op prijzen per te onderzoeken eenheid.